RETSOPGØRET
010
 

NORDENS FØRSTE FRIKIRKES KLARE UDMELDING

Baptisternes ’Købnerkirke’ i København tilbyder nu homoseksuelle og lesbiske brudepar en ’kirkelig velsignelse’ i deres store, historiske kirke på Amager. Dermed følger Nordens første frikirke, som blev stiftet i 1839 (ti år før Danmarks Grundlov blev givet) i statskirken fodspor. Kirkens stifter, Julius Købner, der var født af jødiske forældre, skrev advarende i et manifest i 1848: "Man vil sørge for, at du bliver holdt i mørke, så du ikke fatter, at Kristendommen og statspavedømmet er lige så forskelligt som Kristus og Kajfas." Dette advarselsord synes nu at blive fejet til side, hvor danske baptister følger kirkeministeriets ordning og påbud med hensyn til kirkelige velsignelser af par af samme køn. Det vides endnu ikke, om baptistkirkens præst vil følge statskirkebispernes ritual for den kirkelige velsignelse af homoseksuelle.

"Lad os ikke blive forblindet," fortsætter den nu afdøde baptistpioner, Julius Købner, og tilføjer: "vi vil aldrig få religionsfrihed så længe, der eksisterer et religiøst fællesskab med staten." Et sådant ’fællesskab’ er nu tilstede; baptistkirken og den seneste antikristelige regering er nu ét i forståelsen af, at en kirkelig ceremoni og velsignelse kan gives til det samliv, hvor par af samme køn er ægteviet til hinanden.

 

VILLE HAVE OS TIL AT AFSVÆRGE VOR TRO

Købnerkirkens stifter, Julius Købner, udfærdigede i midten af 1800-tallet et såkaldt manifest for, hvad han omtaler som ’urkristendom’. Om den sande ’apostolske kristne’ (hvilket er hans benævnelse) skriver han: "En sådan kristen vil ikke – om end hans hoved står på spil – vige tilbage fra (som Johannes Døber) at sige til Herodes: "Det er ikke ret, at du har din brors kone!" (Mark.6:18 og Luk.3:19)…eller som Paulus at tale til den romerske magthaver om ’retfærdighed, fromhed og den kommende dom’ (Ap.G.24:24-25). Nordens første frikirke er nu veget fra denne holdning og taler nu samme sprog som staten og statens kirke. Alle Danmarks frikirker bør i denne frafaldets time bøje hovedet og bede Gud om nåde til ikke at tale med samme tunge…

"I Danmark blev vi forfulgt," skriver Julius Købner i sit manifest. "Man forfulgte vore sønner og døtre, hvis eneste forbrydelse var, at de hyldede urkristendommen. Man sendte dem både politi og gendarmer på halsen for – i de helligste øjeblikke af deres liv at overfalde dem med rå, brutal vold. Som Huguenotterne blev forfulgt i Frankrig, måtte også vi afholde vore gudstjenester i fjerne, afsides skove. Man spærrede os inde blandt tyve, røvere og mordere. Vi sygnede hen i vore fangehuller – ja, man ville have os til at afsværge vor tro – hvilket ikke i ét eneste tilfælde lykkedes dem!

Bevæbnede mænd trængte ind i vore huse for at rive spædbarnet ud af dets mors arme, så det kunne overgives til statskirkepræstens behandling (tvangsdåb). Julius Købner konkluderer: "Kristi kirke kan ikke anerkende andre fyrster eller lovgivere over sig end Ham, der troner i Himlen. ’Døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer mere end Ham’ (Ap.G.4:19)."

 

VENDER TILBAGE TIL USÆDELIGHED

Julius Købner slutter: "Den, der bekender sig til humanismen, siger farvel til Bibelen… hvordan kan det da ske, at man nu vender tilbage til usædelighed? Vi må hæve vore hænder op mod Den Almægtige og protestere mod pavedømmet, Jesuitternes lære, det totalitære, fordummelsen, bedraget… Til det sjælelige menneske, der lader sig nøjes med den dyriske tilfredsstillelse, siger vi: ’Noget sådant er os ikke nok! Vi vil forblive ulykkelige, om ikke vi finder Gud og evigheden – ja, det offer, som blev givet på Golgata som soning for vor skyld’."

Købners sidste ord i manifestet lyder sådan: "Så lad da folket beslutte sig! Lad det komme til valg mellem hykleri og sandhed… mellem den fornuftige, bibelske hjerte-overbevisning og de tåbelige menneskelige luftkasteller. Må Jesu Kristi Ånd lede til den rette bedømmelse. "Hvis I bliver i Mit Ord," siger Jesus, "er I i sandhed Mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri…" (Johs.8:32).

Dette sidste ord har Købnerkirkens menighedsråd virkeliggjort. De har ladet spørgsmålet om kirkelig velsignelse af homoseksuelle par komme på valg. 80 % af de stemmeberettigede medlemmer af Købnerkirken har sagt ja til tilbuddet om kirkelig velsignelse af homoseksuelle par. Der er i Danmark 5.500 baptister. Spørgsmålet er, om alle disse vil følge samme linje? Den verdenskendte baptistprædikant, Billy Grahams søn, William Franklin, har i det seneste nummer af magasinet, ’Decision’, meddelt, at han tager afstand fra præsident Obamas godtagelse af ’same-sex-marriages’.

 

’INTET I BIBELEN TALER IMOD…’

I en artikel skrevet af baptist-Købnerkirkens menighedsråd og præst i oktober 2012 hedder det bl.a.: "Vi mener, at også homoseksuelle har ret til at indrette sig i faste parforhold og skabe en familie. Bibelens tekster lærer os, at alle mennesker er født frie og lige, og at alle finder deres værdi og identitet ved at være elsket af Gud, også uanset deres seksuelle identitet. Som baptister vil vi særligt understrege troen på, at Gud har skabt mennesket med frihed til selv at søge Guds vilje med ens liv. Der er intet i Bibelen, som efter vor opfattelse taler imod, at to af samme køn frivilligt kan leve sammen i et livslangt kærlighedsforhold. Om et menneske selv vælger at leve i et homoseksuelt parforhold, så vil det kunne finde sted indenfor Købnerkirkens fællesskab…"

I artiklen nævnes adskillige steder i Gamle Testamente og flere i Ny Testamente, der (citat): ’ikke taler imod, at to mennesker af samme køn kan leve sammen’. Artiklen udpeger følgende fem skriftsteder:

1. Det første sted (der nævnes som et eksempel på, at Bibelen ikke forbyder homoseksualitet, er 3. Mose 18:22, hvor der står skrevet: "Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed."

2. Det andet sted, som artiklen henviser til, og som ifølge kirkens menighedsråd og præst ikke taler imod homoseksualitet, er 3. Mosebog 20:13: "Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden; de har selv skylden for deres død…"

3. Det tredje sted, der anføres som en bibelsk godkendelse af det homoseksuelle samliv, er Rom.1:26-27, hvor homoseksualitet beskrives som ’en vanærende lidenskab’, ’en naturstridig drift’, ’skamløshed’ og ’en vildfarelse, der fortjener straf’,

4. Det fjerde sted, som menes at forsvare menighedsrådets og præstens holdning, er 1.Kor.6:9, der sætter homoseksualitet på samme liste som ægteskabsbrydere, tyve, røvere og spottere (der ’ikke har adgang til Guds Rige’) men som betoner, at den homoseksuelle kan komme ud af sit urene forhold og blive ’vasket ren’ ved Jesu Navn og ved Guds Ånd…

5. Det femte sted, som baptisternes menighedsblad angiver som forsvar for kirkens holdning til velsignelse af par af samme køn, er 1.Tim.1:10, hvor homoseksuelle omtales i selskab med ’lovbrydere, utugtige, drabsmænd, folk, der slår deres far og mor ihjel – ja, alt hvad der strider mod den sunde lære…’

Artiklen understreger, at baptistkirken tror på Bibelen, men at (citat): ’enhver må have frihed til at tolke den efter sin egen overbevisning’. Dette sidste gør menighedsrådet tydeligvis brug af…

*

Som Nordens første frikirke nu har meldt klart ud, at den følger statskirkens skriftforståelse i spørgsmålet om den kirkelige velsignelse af homoseksuelle par, er det atter på sin plads at betone, at den tavse forargelse ikke er nok til at stå denne udvikling imod! Når Skriften siger, at Den Almægtige ikke i længden vil tillade, at ’gudløshedens herskerstav ligger tungt på de retfærdiges arvelod’ (Salme 125:3) – så er øjeblikket inde til at handle efter fædrenes forvarsler, så at de troende ikke ’udrækker hånden til uret’ (v.3). Troende fra alle kirkesamfund melder sig i denne time under banneret: ’Med Grundlov skal Land bygges’. Kampen for de kristne værdier i kirke og samfund er begyndt – og der er brug for alle dem, som ser faren. Danmarks statskirkes bisper har udfærdiget – på ministerens forlangende – det nødvendige ritual til kirkelige vielse og velsignelse af homoseksuelle par. Nu følger frikirkerne efter – men den enkelte troende bør ikke følge i samme spor (Rom.4:12)…
 

N o e r

Næste indlæg: 10-06-2014

 

TILBAGE