RETSOPGØRET
030
 

DET STORE GENERALSTABSKORT

Flere af vor grundlovs bestemmelser genfindes i andre statens forfatninger, og deres blotte eksistens i den danske forfatning må (historisk set) anses som et led i en international, politisk og religiøs udvikling. Dette forhold har ikke ændret sig. Faktisk vil den opgave, som nu lægges hen til danske kristne, kun kunne forstås under inddragelse af det materiale, som nu forefindes i det globale forum. Danmark er kommet på det store generalstabskort, hvor frontlinjerne med hensyn til kampen om de kristne værdier står aftegnet. Som dagene går, vil opmærksomheden i voksende grad blive rettet mod det lille kongerige i Norden, hvor det er lykkedes lovgiverne at bryde ind på kirkens område for derudfra at kunne anvende deres foreløbige sejr i andre nationers parlamenter og regeringer.

For den oprindelige danske 1849-grundlovs vedkommende indgår denne internationale indflydelse og verdensomfattende sammenhæng i ideologien bag de borgerlige revolutioner, som fandt sted i første halvdel af det 19. århundrede. Det samme sker i dagens lovgivning – og udlandet følger med samme interesse, hvor kampen står på den danske slagmark – ja, man er fra andre nationers side parat til at sende ’hjælpetropper’ for at de sidste danske bastioner kan blive skudt i grus.

Det er i den forbindelse, at jeg vil gøre opmærksom på, at over de højdedrag, som der nu kæmpes om i Danmark, vajer de protestantiske reformatorers flag. De, som mener, at det blot drejer sig om et par homobryllupper i kirken, tager fejl. Det drejer sig om langt større åndelige værdier – ja, det drejer sig til syvende og sidst ikke blot om friheden til at forkynde evangeliet – men om, hvad dette evangelium indeholder. Thi kejseren vil ikke holde sig tilbage. Staten vil fortsat blande sig i alt, og den vil også bestemme, hvad Kristi menighed skal forkynde. Til det formål har den en stor flok biskopper og et betydeligt antal præster, der villigt stiller sig til rådighed med hensyn til at fordreje Guds Ord. Det er i denne situation, at protestantismens sande børn bør forene sig for overalt at stå frafaldets og skinhellighedens horder imod.
 

N o e r

Næste indlæg: 18-09-2014

 

TILBAGE