RETSOPGØRET
183

DET SORTE DECEMBERFORSLAG

Det sorte decemberforslag, som i slutningen af oktober 2017 blev brygget sammen af et dansk politisk parti, søger med ét slag at fjerne (fra alle danske domstole) samtlige frihedsartikler fra en 70-årig international menneskerettighedskonvention.

Lykkes det, vil staten få mere magt over kirke og folk! Statsindgreb vil lettere kunne gennemføres over for borgernes privatliv og hjemmesider, og overvågningsapparatet vil kunne sprede sit rovfugle-vingefang ud over det ganske land og rige.

Dette snigende bagholdsangreb vil kunne få uanede konsekvenser for de danske, evangeliske frimenigheder, hvis ledere mere end nogensinde før bør være årvågne over for dette historisk betydningsfulde lovforslag. Om dette skæbnesvangre forhold er følgende at bemærke:

 

UHØRT FRIHEDSBERØVENDE LOVFORSLAG

Den 26. oktober 2017 har Dansk Folkeparti fremsat et såkaldt ’beslutningsforslag’, som (under betegnelsen B 22) bør få alle danske borgere til (endeligt) at indse, at deres frihedsrettigheder er truet som aldrig før i nyere dansk historie!

Forslaget drejer sig om en borgerretssag af dimensioner, som ingen levende sjæl i kongeriget indtil nu har kunnet have forestillet sig mulig. Det drejer sig om (citat): ’at skrive den europæiske menneskerettighedskonvention ud af dansk lov’. Det vil sige, at et af de mægtigste værn, som har beskyttet danske borgere mod statens overgreb, er ved at blive fjernet fra dansk lov og ret. En uhyggelig varselssirene kan ved dette aggressive initiativ høres overalt i riget…

Fjernes denne menneskeretsbeskyttelse fra dansk lov er borgernes sidste rettigheder over for en mere og mere påtrængende statsmagt kastet bort! Med et af historiens mørkeste pennestrøg vil da den sidste forsvarsbastion over for et despotisk regime være faldet – og en hensynsløs (friheds-forræderisk) regerings lejesoldater vil være på vej ind i et uvidende åbent dansk landskab…

Ved at give efter for et sådant snigende bagholdsangreb vil de danske, evangeliske troende i landet endeligt have overgivet byernes sidste nøgler til folk, som ikke vil Guds kirke eller landets befolkning noget godt; de har ondt i sinde…

 

UIGENNEMTÆNKTE UDVISNINGER

Den længe eftertragtede menneskerettighedskonvention, som i Europarådet med store forhåbninger blev vedtaget for snart halvfjerds år siden, sigtede på at beskytte de mest fundamentale frihedsrettigheder; den blev i 1953 ratificeret i Danmark og (som det hedder): ’inkorporeret i dansk lov på lovtrin’. Det vil sige, at den fik sin plads i det hierarkiske retssystem, og altid – uden undtagelser – må bøje sig for grundloven…

Hvad der nu (turbo-aktuelt) søges fjernet fra en direkte indflydelse på dansk lov og ret er bl.a. det strenge forbud mod tortur. Det vil sige: (citat): ’enhver umenneskelig behandling – eller enhver nedværdigende behandling eller straf’.

Dette betyder, at danske borgere ikke kan udsættes for hensynsløs politivold eller dårlige forhold under tilbageholdelse. Denne artikel forbyder samtidig den hårdhændede udlevering af en person til en fremmed stat, hvis der er sandsynlighed for, at han eller hun ved ankomsten vil blive pågrebet, og man aldrig siden vil komme til at høre fra dem…

Denne artikel bør alle danske troende alle vegne beskytte, fordi den ikke et øjeblik tillader nogen undtagelser eller begrænsninger. Selvom dette er denne frihedsartikels dybere indhold, må adskillige danske kristne hjælpeorganisationer, som søger at hjælpe deres trosfæller fra muslimske nationer, ofte magtesløst se på, at netop denne ret ved uigennemtænkte udvisninger er blevet overtrådt – ja, i visse tilfælde har kostet menneskeliv…

Det sorte decemberforslag fordrer yderligere, at den 6. artikel i menneskeretskonventionen skal fjernes fra de danske dommeres bord. Denne detaljerede ret til en retfærdig rettergang sættes på porten. Den uafhængige og upartiske domstol kan dermed komme til at høre fortiden til, idet stærkere lidenskaber og antikristelige kræfter kan få frit spil. De troendes minimumsrettigheder (som f.eks. et af staten uafhængigt styre af kirkens gudstjenester og forkyndelse) stryges dermed fra lovens bogstav.

 

KIRKELIGE HANDLINGER KRIMINALISERES

’Tolvte-december angrebet’ sigter på at få slået en streg over den hidtil anerkendte, latinske lovparole, som siger: "Nulla poene sine lege’. Det betyder på godt dansk, at ingen borger kan straffes for en handling, der ikke tydeligt er defineret som kriminel.

Denne syvende artikel i menneskerettighedskonventionen skal de danske dommere ikke længere ’stride med’… hvilket vil sige, at de herefter rent faktisk kan kriminalisere f.eks. kirkelige handlinger og prædikener, som ifølge kirkens bekendelse ikke kun er fuldstændig legale, men som er påbudte ifølge Den Hellige Skrift

Hvis den latinske sætning kastes i papirkurven (hvilket lovgiverne har i sine med deres ’12-december-forslag’) vil det fremover betyde, at loven ikke længere er (som det hedder): ’verificerbar’. Det betyder, at regler og definitioner flyder, og vilkårligheden får herredømme. Politiet kan når som helst stille uden for folkekirkepræsters – og de frikirkelige, evangeliske prædikanters dør for at stille dem for en dommer, som ikke længere har menneskerettighedskonventionens frihedsartikler at holde sig til.

 

DEN FRIE TANKES DØD

De, der vil have indført dette nye decemberforslag, kan ikke skjule, at de med en ’tankekontrollens jernhånd’ vil have adgang til både gudstjenestens og menneskehjertets indre anliggender.

Med dette ultimative, politisk-etablerede skridt har danske lovgivere nærmet sig en samfundsmodel, hvor ’dyret’ kan rumstere. Sammen med den teknologiske udvikling driver de sorte decemberpolitikere en udvikling fremad, hvor en uhyggelig stadfæstelse af et Gudsfjendsk program vil kunne skimtes i det nye år.

Hvis det er sandt, at man kan identificere en person ud fra ansigtet, så er det ligefrem djævelske træk, som anes bag dette forslag. Fjernelsen af menneskerettigheden om at kunne tænke, tro og handle frit, indeholder ’Den frie tankes død’.

De ’sorte december-politikere’ vil med deres ’pludselige fjernelse’ af bl.a. den ottende artikel i menneskerettighedskonventionen fra dansk lovgivning søge at gennemføre totaludryddelsen af den dyrt vundne respekt for de danske borgeres privatliv og familieliv. Alle danske hjem og alle danskeres personlige korrespondance på nettet vil hermed blive lovlig tilgængelig for det systematiske overvågningsapparat. Alt dette vil herefter kunne ske ’i overensstemmelse med loven’. Den menneskerettighedsartikel, som i sin brede forståelse beskyttede en dansk familie fra at blive adskilt, og som gennemtvang en fraskilt fars ret til samkvem med sine børn, skal med dette lovforslag kastes på decemberbålet.

Det for de troende, danske borgeres vigtigste punkt i det nyeste antikristelige lovforslag er imidlertid ’henrettelsen’ af den niende artikel i menneskerettighedskonventionen.

Dermed falder nemlig friheden for tanken, samvittigheden og de troende borgeres ret til at tilbede og tjene Gud (med stort) efter deres egen overbevisning. Da kan nye love med lethed gennemføres, som tvinger statsmagtens tunge åg ned over de frie, kristne menigheder i Danmark.

 

ALLE DANSKE – ALLE MÆND SOM ÉN…

Sorte-december-politikere vil forsvare sig med, at ’vi har jo Danmarks Grundlov – og det må være os nok’. Imidlertid viser et skræmmende spor fra en ikke fjern fortid, at ytringsfriheden søges begravet’. Det vil sige borgernes ret til at have deres egen mening – samt (hvilket er af højaktuel betydning) retten til at kommunikere og modtage informationer uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser

I modsætning til den danske grundlov giver EMRK nemlig ret til ’at søge og modtage information’ – hvilket alene er beskyttet af EMRK og ikke af den danske grundlov.

Det fremsatte decemberforslag gør det let for folketinget med et enkelt pulveriserende pennestrøg at slette samtlige menneskerettighedsartikler. De skal nemlig alle - på en gang – kastes over bord! Også den 11. artikel, som beskytter retten til forsamlingsfrihed og foreningsdannelse. Denne håndvundne borgerret gælder nemlig ikke kun retten til at danne fagforeninger eller retten til at strejke – men den gælder ikke mindst den ’troens borgerret’, som for tiden er omtvistet i Danmark i Den 67. grundlovs paragraf, som beskytter de troende mod overgreb, hvis de danner trossamfund for at dyrke Gud ifølge deres egen personlige overbevisning.

 

FAMILIENS VÆRN OMSTYRTES

Også den 12. artikel skal nu fjernes. Det er den beskyttelse mod statens indgreb, som giver mænd og kvinder ret til at gifte sig og stifte familie. Altså en bestemmelse, som især værner om familien. De homoseksuelle har ved forskellige lejligheder forsøgt at få denne ret til også at omfatte ægteskaber mellem parter af samme køn – men menneskerettighedsdomstolen har ustandseligt forsvaret artiklens intention, som tydeligt omfatter det traditionelle ægteskab mellem en mand og en kvinde.

Denne røst skal nu bringes til tavshed! Dens advarsel skal sparkes ud af dansk lovgivning. Den 12. december 2017 skal folketinget sige sin mening om dette forhold – og det kan frygtes, at sorte-december-folkene får deres vilje presset igennem.

Dette bevises ved følgende: Den 15. artikel, som netop betoner, at de i konventionen givne rettigheder (citat): ’I NØDSTILFÆLDE kan sættes ud af kraft’, ophæves! Denne bestemmelse skal nu fuldstændig og på en gang sættes på porten. På trods af, at landet ikke er stedt i våde, skal denne artikel anvendes mod sig selv, så at ingen længere behøver at bekymre sig om dens eksistens! Hele konventionen skal nemlig skrives ud af dansk lovgivning – og dermed får de farligste totalitære kræfter frit spil.

Derfor må ’alle danske, alle mænd som én sige fra, før det er for sent.

(Læs på www.noer.info under Profetisk Journal artiklen: ’Fordrejet Bibelværk på Færøerne’).


TILBAGE