RETSOPGØRET
200
 

BORGERNES 2018 MIDNATS-MANIFEST

En syvfoldig borgerprotest mod nytårsnat-religionsloven, hvis ikrafttræden på den første dag i 2018 afspejler en bibelsk advarsel mod den stat, som erklærer: "Lad os finde noget i deres gudsdyrkelse, Vi kan anklage dem for" (Dan.6:6) har følgende indhold:
 

Artikel 1

Vi frasiger os statens definition af vore kristne menigheder, som i den nye 2018-religionslov kaldes ’fællesskaber om en tro på transcendentale magter’. Denne ordlyd er en politisk farvet, diskriminerende karakteristik, som er en overtrædelse af grundlovens 4. paragraf, der med blot en snes ord definerer et kristent fællesskab ud fra dets egen lære.

Artikel 2

Vi afviser den pågældende nytårsnat-indførelse af en statsideologi i vore gudstjenester. Det er en krænkelse af grundlovens 67. trosfrihedsparagraf, der garanterer borgerne, at de overalt i kongeriget og til hver en tid har ret til at følge deres egen religiøse overbevisning.

Artikel 3

Vi fastholder borgernes medfødte ret til at nyde godt af denne grundlovssikrede trosfrihed, som ikke på noget sted fordrer, at borgerne ’skal leve op til’ eller ’gøre sig fortjente til’ (ej heller kan blive tilgodeset med særlige statsydelser) hvis de adlyder kejserens befalinger. Den indførte nytårsnat-lov er således en overtrædelse af grundlovens § 70, som erklærer, at ’ingen på grund af sin trosbekendelse kan berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige rettigheder’.

Artikel 4

Vi modsætter os den nye religionslovs krav om statslig elektronisk registrering og kontrol af vore kristne menigheders myndige medlemmer; sporene fra vor tids despotiske regimer skræmmer! ’Midnatsloven 2018’ er en forulempelse af grundlovens § 77, som erklærer, at der i Danmark ’ingensinde på ny kan indføres censur og andre forebyggende forholdsregler…’

Artikel 5

Vi tager afstand fra enhver form for statslig ledelsesstruktur, som ifølge midnatsloven 2018 afskærer vore kristne menigheder fra fuldt og helt at opbygge den bibelske styrelse, der stemmer overens med vor trosbekendelse og vor overbevisning. Den nye religionslov, som trådte i kraft ved midnatsindgangen 2018, er i uforsonlig modstrid med grundlovens 67. paragraf, der tilsiger borgerne ’retten til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning’. Den konstitutionelle ordlyd ’at forene sig’ tilsiger efter borgernes mening de kristne menigheder friheden til at opbygge deres egen ledelsesstruktur uden at skulle påbydes statsmagtens tvungne, verdsligt styrede ’nærdemokrati’.

Artikel 6

Vi nægter at efterkomme ethvert statsligt krav om vore forkynderes forpligtende underskrift på et hvilket som helst dokument, som er i modstrid med vore kristne menigheders tro og bekendelse. Vi fastholder dermed Den Augsburgske Bekendelses 16. artikel, som erklærer, at (citat): ’de kristne absolut bør adlyde deres øvrigheder og love, medmindre de fordrer, at man skal synde; da bør man nemlig adlyde Gud mere end mennesker (Ap.G.5:29).

Vi modsætter os på samme vis midnatslovens 7. paragraf stk. 6, som fordrer en ’dokumentation eller beskrivelse af trossamfundets centrale ritualer’, idet vi her endrægtigt stiller os på vore jødiske medborgeres side. Den dag, den nye religionslov driver Det Mosaiske Trossamfunds medlemmer fra hus og hjem (ved som i Island at søge at gennemføre 6 års fængselsstraf for overholdelse af omskæringsritualet) er at betragte som den mest skæbnesvangre dag i Danmarks historie.

Artikel 7

Vi modsætter os af de her givne grunde ethvert politisk initiativ, som (citat): ’vil skrive den europæiske menneskerettighedskonvention ud af dansk lov og ret’.

Denne konventions 9. artikel stk. 1 beskytter os mod statens 2018-overgreb, idet den siger, at ’enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds og religionsfrihed… samt til overholdelse af religiøse skikke’.

Ved fjernelsen af denne internationalt forpligtende konvention bereder danske politikere vejen for yderligere diskriminerende foranstaltninger. Hvad der er folkeretligt bindende for en nation, vil også være nationalt bindende for et lands regering. Dagen er kommet, hvor striden står om borgernes trosfrihed. Timen er kommet, hvor de troende borgere skal stride for retten til at følge deres jødisk-kristne overbevisning.


TILBAGE